O produkte | Pripravované zmeny | Podpora

easy elektronický systém na vypracovanie žiadosti o grantové prostriedky

    easy (Elektronisches Antrags- bzw. Angebots- System) je elektronický systém na podporu vypracovávania žiadostí o pridelenie prostriedkov grantových agentúr v Nemecku.
    Koncom roku 1997 Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) zverejnilo výzvu na vývoj elektronického systému na podporu vyhotovovania žiadostí o grantové prostriedky. Do konkurzu sa prihlásila okrem iných aj skupina tvorená Ústavom pre výskum tuhých telies a materiálov (Institut für Festkörper- und Werkstofforschung, IFW) z Drážďan, Katedrou aplikovanej informatiky a automatizácie (KAIA MtF) a našou firmou - MMS Softec s.r.o.. Požiadavky ministerstva boli formulované veľmi podrobne. Cieľom bolo vyvinúť „elektronický písací stroj", ktorý by dostali k dispozícii všetci uchádzači o grantové prostriedky ministerstva.

    Ponuka partnerov, ktorí už predtým spoločne vyvinuli systém na riadenie projektov PROMAN W©, túto požiadavku ďaleko prekročila. Obsahovala vytvorenie systému, ktorý slúži uchádzačovi ako asistent pri vypĺňaní žiadosti a má schopnosti automatického kalkulovania, kontroly plauzibility, on-line pomoc a ďalšie funkcie. Na základe tejto komplexnej ponuky získala spomínaná skupina v priamej konfrontácii s renomovanými nemeckými firmami zákazku na vývoj uvedeného systému. Realizácia bola úspešná do tej miery, že sa asistent dnes používa takmer u všetkých nemeckých žiadateľov o verejné grantové prostriedky. Medzi hlavné výhody jeho nasadenia patria tieto skutočnosti:

  • žiadosť sa pripraví rýchlejšie,
  • žiadosť sa stala transparentnou,
  • v žiadosti sa prakticky nemôžu vyskytnúť chyby,
  • žiadosti sú úplné.
    Pri vytváraní programu sa dbalo na to, aby používateľ videl formuláre, ktoré už vyplnil. Sú vytvorené viaceré verzie ea sy pre rôzne formy žiadostí spolkových ministerstiev (BMBF, BMWi, BMVEL). Na obr. 1 je maska prvej stránky žiadosti, na obr. 2 je celkový finančný plán a na obr. 3 je detailné finančné plánovanie cestovných výdavkov ako príklad plánovania jedného možného druhu nákladov.

Anträge Gesamtfinanzierungsplan Reisekosten
  Obr. 1: 1. stránka žiadosti     Obr. 2: Formulár na vytvorenie celkového
finančného plánu žiadosti  
  Obr. 3: Formulár na plánovanie
cestovných nákladov  

    Keď používateľ vyplní na počítači s podporou easy potrebné položky, môže sa žiadosť vytlačiť. Pri tlačení sa žiadosť zakóduje a doplní čiarovým kódom. Vytvorený súbor má rovnaké meno ako čiarový kód. Tým je zaručené, že súbor je identický s výtlačkom. Používateľ easy potom podá zakódovaný súbor a podpísaný výtlačok na ministerstvo. Tam sa súbor prečíta systémom Profi na spracovanie žiadostí.

    Systém easy je využiteľný ako samostatný systém a dá sa stiahnuť z internetu. Pre používateľov systému PROMAN W® sa integráciou easy do systému na riadenie projektov dosiahne plynulá reťaz podpory od vzniku idei cez podanie žiadosti, podrobné plánovanie a všestrannú administráciu projektu až po jeho zúčtovanie.

    Pomocou rozhrania je možné do systému easy načítať údaje z už existujúcich systémov na riadenie projektov (SIGMA), čím sa uľahčuje a urýchluje editácia podávaných žiadostí a znižuje sa riziko nesprávne vyplnených žiadostí.

    Aplikácie easy boli realizované v prostredí Borland Delphi, Kylix a ako už bolo spomínané, majú 32-bitovú architektúru. Aplikácie je možné spúšťať pod 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Vista, Linux. Pôvodné aplikácie boli určené len pre BMBF, ale postupne boli vytvorené varianty aj pre ostatné ministerstvá a nemecké grantové agentúry, ako aj iné druhy formulárov. Pre záujemcov sú aplikácie easy dostupné na adrese http://www.kp.dlr.de/profi/easy. easy pre formuláre typu AZK, AZA, AAK, AAA, AZV.