O produkte | Pripravované zmeny | Podpora | Dealeri

PROMAN W®

    Je moderný systém pre manažovanie projektov, nákladov, plánovanie projektov, správu, vyhodnocovanie a zúčtovanie.

    PROMAN W® bol vytvorený ako Business Intelligence Tool firmou MMS-Softec s.r.o v spolupráci s Institutom für Festkörper und Werkstofforschung Dresden.
    PROMAN W® je strategický nástroj pre záznam, správu, rozbor a zúčtovanie ľubovoľného projektu. Ako výkonný nástroj pre plánovanie a kontrolu projektov okrem iného poskytuje nasledovné možnosti :

 • spracovávanie projektov mimo hraníc organizačnej jednotky
 • voľná nastaviteľnosť kalkulačných schém
 • Decentrálne hospodárenie
 • Posilnenie uvedomenia si výdavkov.
 • Flexibilná adaptácia na existujúcu infraštruktúru
 • Riadenia (správu)
Projektový manažer pod Windows. Moderný nástroj pre :
 • plánovanie
 • podávane žiadostí
 • administráciu (správu)
 • vyhodnocovanie
 • účtovníctvo projektu (evidenciu, zúčtovanie)
poskytuje :
 • vysokú transparentnosť
 • porovnanie so skutočnosťou
 • decentrálnu zodpovednosť
 • flexibilná inštalácia a ovládanie
 • Rozhranie pre import/export do existujúcich učtovnickych prostredí.
Plánovanie :
 • záznam (zachytenie, zistenie) projektovej schémy
 • rozdelenie na čiastkové projekty
 • dozor nad termínmi (míľnikmi, správy, požiadavky, atď.)
 • Personál, náklady na personál, plánovanie personálu
 • Náklady, investície, likvidita
 • Cezročné prehľady
Návrhy :
 • Kalkulačné schémy pre dôležité grantové agentúry (napr. Spolkové, DFG, AiF, EU atď)
 • Automatické vyhotovenie žiadosti dôležité grantové agentúry
 • Individuálne kalkulačné schémy pre vlastné projekty, alebo projekty s tretími stranami.
 • Celkové-, ročné-, a čiastkové plánovanie
 • easy - integrácia spolkového elektronického systému podávania žiadostí
Správa prostriedkov :
 • požiadavky (objednávky)
 • užívateľské doklady
 • oddelené (separátne) vyhodnocovacie moduly
 • štandartné výpisy
 • nastaviteľnosť
 • grafické vyhodnocovanie
 • Podklady pre kontrolu.
 • Osoby a tarify
 • Domáce a cudzie financovanie
 • Permanentne porovnávanie so skutočnosťou
 • Štátny rozpočet, viazané prostriedky, disponobilné prostriedky, účtovanie, peňažné zvyšky
 • Preberanie informácií z finančného a personálneho účtovníctva, požiadaviek a objednávok
 • Vyhodnocovanie až na úroveň účtovníckych viet
 • Venovanie sa blokovaným prostriedkom.
 • Oznamovanie voľných kapacít
 • Informácie o riziku pri prekročeniach limitov
Hospodárske prostredie :
 • Spojenie cez rozhranie so všetkými otvorenými účtovnými systémami
 • Spojenie s mzdovými a personálnymi IS
 • Prehľad a súhrnný management všetkých obchodných transakcií.
Informácie:
 • Okrem obsiahlej správe verzií (histórie) projektov spĺňa PROMAN W® rozsiahle požiadavky na rozmanité údaje v rámci vývoja projektu.
 • Flexibilita, funkcionalita a integrácia PROMAN W® umožňuje správu všetkých projektov z pohľadu administrácie projektového riadenia ako aj obchodného riadenia.

Plánovanie
Management
vedenie projektu
správa financovania projektov z cudzích zdrojov
Sponzorov
Personálneho oddelenia
Rada pracujúcich
Dozor
Realizácia
Management
vedenie projektu
správa financovania projektov z cudzích zdrojov
Sponzorov
Personálneho oddelenia
nákup
Finančné oddelenie
Overovanie
Finančné oddelenie
Overovanie hospodárenia
správa financovania projektov z cudzích zdrojov
Sponzorov
Účtovníctvo
Daňový úrad

Systémové požiadavky :
Klienti:
Operačný systém Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista a MS Office (Word, Excel) pre tlač.
Server:
Ľubovolný operačný systém na ktorom beží SQL-Server MS-SQL 2000, 2005, 2008 alebo ORACLE 8i, ORACLE 9i, ORACLE 10i.